Проектът "Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери" е алтернативно решение за идентифицираните предизвикателства и нужди, тъй като цели

 • да изгради нова структура за партньорство между висшето образование и бизнеса, която да подпомага сътрудничеството между техническите университети (като доставчици на услуги в областта на ПОО) и предприятията, подкрепяни от органи на властта и социални партньори на местно или регионално ниво, от една страна,ида предоставиобучение на работното място и стажове в сектормашинно инженерство и мехатроника във висшето образование, от друга;
 • да разработи учебен план за бакалавърска специалност „Мехатроника”, съобразенс изискванията на индустрията, за да създаде подготвени за нуждите на индустрията инженери, като по този начин се намали несъответствието между търсените и предлаганите умения и се улесни достъпът до пазара на труда в съответните региони. В дъллгосрочен план това ще доведе до подобряване на дейността и растежа на предприятията, както и на регионалното развитие;
 • да изгради ефективна структура за сътрудничество с цел споделяне на знания, умения и опит между университетски преподаватели и вътрешно-фирмени обучители, която ще доведе до усъвършенстване на техните компетенции и до подобряване на качеството на предлаганите стажове.

Директни целеви групи:

 • студенти в бакалавърска специалност „Мехатроника” в трети и четвърти курс;
 • предприятия от сектор машинно инженерство и мехатроника;
 • университетски преподаватели;
 • вътрешно-фирмени обучители.

Недиректни целеви групи:

 • организации на работодатели;
 • организации на работници;
 • местни/регионални власти;
 • доставчици на услуги в областта на ППО;
 • лица, отговорни за изготвянето и приемането на политики.

Очаквано въздействие по отношение на различните целеви групи

 • подобряване на сътрудничеството между университетите като доставчици на услуги в областта на ПОО и предприятията с цел предоставяне на обучения на работното място и стажове на студенти в областта на инженерните специалности.
 • по-активно участие на органите на регионалните власти и социалните партньори при създаването на възможности за образование, съобразено с нуждите на индустрията, което по най-добър начин да отговаря на нуждите на регионалния пазар на труда по приоритетенсектор машинно инженерство и мехатроника;
 • разработване и изпълнение на учебен план и учебни програми с фокус върху обучения на работното място и стажове, които ще спомогнат за създаването на подготвени за нуждите на индустрията инженери по мехатроника. Това от своя страна ще улесни достъпа им до пазара на труда, а предприятията ще запълнят инженерните си позиции и ще подобрят дейността си.
 • подобряване на сътрудничеството между университетските преподаватели и вътрешно-фирмените обучители с цел успешно изпълнение на стажовете.